Folosirea armamentului din dotare

 

Uzul de arma

1.1. Prin uz de armă în sensul prezentei legi se înțelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

1.2. Condițiile uzului de armă
Se poate face uz de armă atunci când se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
– dacă este absolut necesar;
– dacă folosirea altor mijloace de împiedicare sau constrângere nu este posibilă ori nu a dat rezultate.

Aceste condiţii relevă caracterul excepţional al măsurii uzului de armă care implică mult discernământ, întrucât atât folosirea abuzivă, cât şi nefolosirea în cazurile legale sunt sancţionate de lege.

În conformitate cu prevederile legii privind regimul armelor de foc și al munițiilor, polițiștii pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în următoarele cazuri:
a) împotriva celor care atacă poliţiştii aflaţi în serviciul de pază, escortă, protecţie, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept, precum şi împotriva celor care, prin actul săvârşit, prin surprindere, pun în pericol obiectivul păzit;

Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. există un atac material, direct, imediat şi injust, săvârşit prin surprindere împotriva categoriilor de persoane menţionate;
2. prin actul săvârşit prin surprindere să fie pusă în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea celor care execută serviciul de gardă, pază, escortă, protecţie, menţinere şi restabilire a ordinii de drept;
3. dacă atacul este îndreptat asupra unui obiectiv păzit, prin acţiunea săvârşită prin surprindere să fie pusă în pericol securitatea acestuia;
4. dacă datorită împrejurărilor concrete ale săvârşirii faptei, opunerea sau acţiunea ilicită a persoanei nu poate fi înlăturată prin alte mijloace;
5. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

b) împotriva acelora care, atacă persoanele învestite cu exerciţiul autorităţii publice sau cărora, potrivit legii, li se asigură protecţie de către poliţie;

Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. persoana împotriva căreia se exercită atacul, să facă parte din categoria persoanelor învestite cu exerciţiul autorităţii publice sau să i se asigure protecţie de către poliţie;
2. există un atac material, direct, imediat şi injust, prin care este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a celor care fac parte din categoria persoanelor învestite cu exerciţiul autorităţii publice sau din categoria celor cărora li se asigură protecţie de către poliţie;
3. dacă datorită împrejurărilor concrete ale săvârşirii faptei, opunerea sau acţiunea ilicită a persoanei nu poate fi înlăturată prin alte mijloace;
4. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

c) împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din sediile de poliţie ori din perimetrele sau zonele acestora;
Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. există un perimetru strict şi vizibil delimitat, stabilit prin consemn;
2. să existe o încercare de pătrundere sau de ieşire ilegală în sau din sediul poliţiei, perimetru ori zonă păzită;
3. prin consemn scris s-a dat în răspundere paza unităţi, subunităţii, perimetrului sau zonei;
4. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

c1) împotriva animalelor care pun în pericol viața sau integritatea corporală proprie sau a altor persoane;.

d) pentru imobilizarea unei persoane care amenință cu comiterea cu violență a unei fapte prevăzute de legea penală sau care, după comiterea acesteia, nu se supune imobilizării, somațiilor sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viața sau integritatea corporală a persoanelor;

Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. infractorul a fost surprins în flagrant în timpul săvârşirii unei infracţiuni grave (contra libertăţii persoanei, contra patrimoniului, contra sănătăţii publice, infracţiuni comise cu violenţă, deţinere ilegală de arme de foc, muniţii, explozivi, substanţe toxice, radioactive, droguri, infracţiuni de contrabandă etc.);
2. după efectuarea somaţiei acesta încearcă să fugă, nesupunându-se cererii poliţistului de a rămâne la locul faptei;
3. datorită împrejurărilor comiterii faptei, nu poate fi folosit în mod eficient un alt mijloc pentru imobilizarea infractorului;
4. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

Gravitatea faptei va fi estimată în raport de prejudiciul produs, acţiunile violente ale infractorului, frecvenţa acestor categorii de fapte, numărul de participanţi, obiectele pe care le au asupra lor etc.

e) împotriva oricărui mijloc de transport folosit de agresorii prevăzuţi la lit. b) şi c), precum şi împotriva conducătorilor acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale polițistului , existând indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune ori că este iminentă săvârşirea unei infracţiuni;

Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. există certitudinea că ocupanţii acestor mijloace de transport săvârşesc sau au săvârşit o infracţiune gravă, transportă bunuri dobândite în urma comiterii unor infracţiuni şi nu se opresc la semnalul regulamentar al poliţistului;
2. poliţistul să fie obligatoriu îmbrăcat în uniformă sau să fie identificat/ identificabil ca poliţist ;
3. datorită împrejurărilor comiterii faptei nu poate fi folosit în mod eficient un alt mijloc pentru imobilizarea mijlocului de transport;
4. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

Focul asupra autovehiculelor se va executa numai asupra pneurilor.

f) pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt probe ori indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune şi care ripostează ori încearcă să riposteze cu arma ori cu alte obiecte sau substanţe care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei;

Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. să se fi săvârşit o infracţiune, iar persoana în cauză să opună rezistenţă sau să riposteze cu arma sau cu alte obiecte care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a poliţistului sau a altor persoane;
2. să existe un atac material, direct şi imediat asupra poliţistului aflat în exercitarea măsurilor legale sau împotriva altor persoane;
3. rezistenţa sau riposta persoanei în cauză să nu poată fi înfrântă în alt mod;
4. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

g) pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea persoanelor care, potrivit legii, au fost private de libertate cu scopul înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică”.
Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. să fie începută o acţiune de evadare din locurile legale de deţinere sau de sub escortă;
2. prinderea sau imobilizarea evadaţilor sau escortaţilor să nu poată fi realizată prin alte mijloace;
3. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

g1) pentru imobilizarea unei persoane care se sustrage de la executarea unei măsuri privative de libertate, dacă nu se supune imobilizării, somațiilor sau încearcă să fugă și nu poate fi oprită prin alte mijloace.

h) împotriva grupurilor de persoane sau persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau perimetrele autorităţilor şi instituţiilor publice;

Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. să existe o încercare de pătrundere fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor sau ale instituţiilor publice;
2. atacul sau pătrunderea, după modul în care a fost conceputa(ă) şi se execută să nu poată fi înlăturat(ă) prin alte mijloace sau metode;
3. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

i) împotriva celor care împiedică poliţiştii să execute misiuni specifice;
Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. există un atac material, direct, imediat şi injust, săvârşit împotriva poliţiştilor care să-i împiedice pe aceştia să-şi execute misiunile specifice;
2. atacul să nu poată fi înlăturat prin alte mijloace sau metode;
3. să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane.

j) în executarea intervenției antiteroriste sau intervenției contrateroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de teroriști, în scopul reținerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor sau altor persoane și restabilirii ordinii publice;.
Se poate face uz de armă în acest caz dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1. să existe un atac terorist asupra unui obiectiv, acesta să fie capturat sau să fie luaţi ostatici;
2. atacul sau deţinerea ostaticilor, datorită modului în care a fost conceput(ă) şi executat(a), să nu poată fi înfrânt(ă) prin alte mijloace;
3. să nu fie pusă în pericol viaţa sau sănătatea ostaticilor sau a altor persoane.

k) în executarea intervenției în scopul eliberării persoanelor lipsite de libertate în mod ilegal de către persoane înarmate.
În toate situaţiile prezentate, uzul de armă se face dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Potrivit legii personalul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale autorizat să dețină să poarte și să folosească arme de foc din dotare poate face uz de armă în legitimă apărare sau în stare de necesitate potrivit legii.

Uzul de armă se face numai după somația legală. Somația se face prin cuvintele: «Stai, stai că trag!». În caz de nesupunere, se somează prin tragerea focului de armă în plan vertical sau într-o altă direcție presupus sigură care să nu pericliteze viața, integritatea corporală sau bunurile oricărei persoane.

În cazul în care, după executarea somației legale, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia. În cazul prevăzut de lege, se face uz de armă numai după ce s-a repetat de 3 ori, la intervale de timp suficiente pentru dispersarea participanților, somația: «Părăsiți . . . . . . . . . ., vom folosi arme de foc!».

Prin excepție de la prevederile legii, se poate face uz de armă fără somație, dacă lipsește timpul necesar pentru aceasta.
În cazul folosirii armelor împotriva mijloacelor de transport, focul se execută asupra pneurilor sau componentelor ce asigură deplasarea, în scopul imobilizării acestora.”

Se va evita, pe cât posibil, uzul de armă împotriva minorilor, dacă vârsta acestora este evidentă sau cunoscută, femeilor, bătrânilor și persoanelor cu handicap vizibil, precum și în situația în care s-ar primejdui viața altor persoane, cu excepția:
a) cazurilor în care se înfăptuiește un atac armat izolat sau în grup împotriva persoanelor;
b) situațiilor prevăzute de lege în care se interzice uzul de armă:
c) în situația în care s-ar viola, în mod intenționat, teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin;
d) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepția cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat izolat sau în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a unei persoane.

Se interzice uzul de armă:
a) împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide, cu excepția cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup care pune în pericol viața sau integritatea corporală a unei persoane;
b) în situațiile în care s-ar primejdui viața altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spațiul aerian sau apele naționale ale unui stat vecin.

Uzul de armă executat în condițiile și în situațiile prevăzute de prezenta lege înlătură caracterul penal al faptei și răspunderea materială a personalului instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.
Instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale au obligația de a pregăti personalul autorizat să dețină, să poarte și să folosească arme de foc cu privire la condițiile utilizării acestora și de a institui testări teoretice și practice periodice ale acestui personal.

Prevederile de mai sus se aplică inclusiv instituțiilor care au încadrate persoane care ocupă funcții ce implică exercițiul autorității publice, înarmate cu arme de foc, în situațiile în care uzul de armă nu este reglementat prin lege specială.”

Uzul de armă în condițiile și situațiile prevăzute mai sus, se face în așa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se execută, încetarea atacului sau a stării de pericol, punerea acestora în imposibilitatea de a mai acționa sau neutralizarea acțiunilor ilegale, trăgându-se astfel încât să se evite, pe cât posibil, cauzarea morții acestora.
Dacă uzul de armă și-a atins scopul prevăzut la alin. 1, se încetează recurgerea la un asemenea mijloc.
Cel care a făcut uz de armă este obligat să acționeze în cel mai scurt timp posibil, pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală persoanelor rănite.

Fiecare situație în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgență, în mod ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmește în scris.
Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică, de îndată, procurorului competent, potrivi legii, de către instituția din care face parte persoana care a executat uzul de armă.
Cunoaşterea situaţiilor în care se poate face uz de armă constituie o primă garanţie a evitării oricăror abuzuri sau încălcări ale legalităţii de către poliţişti.

Poliţiştii pot deţine purta şi folosi armele şi muniţiile cu care au fost dotaţi de către unităţile din care fac parte.
Armele de foc constituie mijlocul extrem folosit pentru imobilizarea persoanelor şi se utilizează numai în condiţiile legii dacă celelalte metode nu au avut efectul scontat. Nu se scoate armamentul din toc decât pentru a fi folosit în mod legal.

Pe timpul executării misiunilor, poliţiştii care poartă uniformă, în mod obligatoriu, trebuie să aibă centura pe care vor fixa tocul cu pistolul din dotare şi cele două încărcătoare.
Se interzice portul armamentului şi muniţiei aferente în buzunare, mape, serviete sau în alte locuri care nu-i asigură deplina securitate şi poate favoriza pierderea ori sustragerea lor.

Agenţii de poliţie care poartă armamentul şi muniţia permanent asupra lor, pe timpul cât se află la domiciliu sunt obligaţi să le asigure astfel încât să înlăture orice posibilitate de pierdere sau de folosire a acestora de către membrii familiei sau de către
alte persoane, păstrându-le în casete metalice (muniţia separat de pistol) prevăzute cu sisteme sigure de închidere.

Este interzis cu desăvârşire să se scoată pistolul din toc şi să se mânuiască în prezenţa altor persoane, cu excepţia cazurilor de folosire legală a acestuia, precum şi înmânarea acestuia persoanelor neautorizate.
Personalul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale autorizat să dețină, să poarte și să folosească arme de foc din dotare poate face uz de armă, în legitimă apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.
Poliţiştii dotaţi cu arme de foc, pot face uz de armă pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a misiunilor în temeiul legii privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor şi a dispoziţiilor interne.

1.3. Reguli tactice ce trebuie respectate la folosirea armamentului din dotare

Reguli tactice ce trebuie respectate de poliţişti în cazul folosirii armamentului din dotare:
a) înainte de a trece la acţiune, se va realiza o rapidă analiză a situaţiei existente la faţa locului, pentru a stabili date concrete privind faptele săvârşite, eventualii martori, autorii faptelor, dacă sunt sau nu înarmaţi, gradul de agresivitate, precum şi comportamentul pe care îl au în momentul surprinderii;
b) folosirea armamentului din dotare numai după efectuarea somaţiilor legale.

Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, somaţia se realizează prin tragerea unui foc de avertisment în plan vertical. Dacă cei (cel) în cauză nu se supun nici acestei somaţii legale, se va face uz de armă în direcţia acestora, trăgând, pe cât posibil, la picioare, astfel încât să se realizeze imobilizarea şi să se evite uciderea persoanelor.

Ca excepţie, se poate face uz de armă şi fără somaţie, în cazul atacului exercitat prin surprindere asupra poliţistului sau asupra altor persoane, precum şi pentru reţinerea infractorilor care ripostează cu arme albe sau de foc, dacă lipseşte timpul necesar pentru somaţie.
c) se va evita, pe cât posibil, folosirea armelor de foc în zonele aglomerate unde pot fi periclitate viaţa sau integritatea corporală a altor persoane, exceptându-se focul de avertisment în plan vertical;
d) în momentul imobilizării unei persoane şi al aplicării cătuşelor, se va introduce armamentul în toc sau în hamul de susţinere, după caz;
e) se va folosi armamentul împotriva autovehiculelor numai dacă există certitudinea că ocupanţii acestora săvârşesc sau au săvârşit o infracţiune gravă, transportă bunuri dobândite în urma comiterii unor fapte ilicite şi nu opresc la semnalul regulamentar al poliţistului în uniformă
f) împotriva vehiculelor care nu opresc la semnalul regulamentar al poliţistului îmbrăcat în uniformă se poate folosi armamentul şi atunci când, prin modul de conducere, se pune în pericol în mod evident, viaţa sau integritatea corporală a poliţistului sau a altei (altor) persoane. Focul asupra autovehiculelor se va executa numai asupra pneurilor;
g) se va raporta de urgenţă ierarhic fiecare situaţie în care s-a făcut uz de armă. De îndată ce va fi posibil, se va întocmi raportul în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane fapta se comunică de îndată procurorului competent potrivit legii;
h) în cazul folosirii armelor de foc pentru somaţie, ori dacă nu au rezultat victime sau pagube materiale, în mod obligatoriu, evenimentul va fi raportat ierarhic şi se vor efectua cercetări administrative în legătură cu condiţiile şi legalitatea uzului de armă;
i) împotriva persoanelor care ripostează cu arme, se va face uz de armă din poziţia adăpostit, polițistul va lua orice altă măsură pentru a se proteja;
j) dacă în urma uzului de armă au rezultat victime sau prejudicii materiale, se vor lua următoarele măsuri:
– se va solicita intervenţia personalului specializat, sau, după caz, se va transporta persoana la o instituţie medicală, pentru acordarea de îngrijiri;
– se va raporta imediat, prin orice mijloc, cazul şi urmările acestuia;
– se va asigura paza locului faptei, marcarea şi conservarea urmelor;
– se raportează ierarhic evenimentul şi se informează parchetul competent teritorial pentru efectuarea cercetării la faţa locului.

În situaţii speciale, de pericol iminent pentru viaţa şi integritatea sa ori a altor persoane, sau care afectează siguranţa naţională, ca urmare a acţiunilor violente ale unor persoane ce folosesc sau intenţionează în mod vădit să folosească arme albe sau de foc, polițistul poate face uz de armă.

În toate cazurile de folosire a armamentului, focul se va executa în scopul imobilizării, evitându-se lovirea zonelor vitale.
Executarea focului letal intenţionat asupra unei persoane nu poate fi făcută decât în situaţiile limitative prevăzute de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. Focul letal intenţionat nu poate fi folosit decât în cazurile expres enumerate de procedura din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului.

0 0 votes
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments