ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 – actualizata 2021

ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (* actualizată 2021 *)
privind regimul juridic al contravenţiilor
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
Data intrarii in vigoare : 24 august 2001
Forma actualizata valabila la data de : 3 mai 2017
Prezenta forma actualizata este valabila de la 30 iunie 2016 pana la
data selectata
──────────
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale
art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanţe,
Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.
CAP. I
Dispoziţii generale:

ART. 1
Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt
ocrotite prin legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu
vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţa, prin
hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local
al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului
Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
––––
Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 180
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22
aprilie 2002.
ART. 2
(1) Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot
stabili şi sancţiona contravenţii în toate domeniile de activitate.
––––
Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
(2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale
sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate
domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite
atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt
stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale
Guvernului.
––––
Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot
stabili şi sancţiona contravenţii în următoarele domenii: salubritate;
activitatea din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea
parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca
pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor
de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi
obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea
străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie
şi cultura, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor
construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor
menajere.
––––
Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
(4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi
alte domenii de activitate din competenta consiliilor locale ale
sectoarelor, în care acestea pot stabili şi sancţiona contravenţii.
(5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, prin care s-au stabilit
contravenţii cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. (2)-(4),
sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios
administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate.
––––
Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
ART. 3
(1) Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor
cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea
ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul
sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia
sau, după caz, cote procentuale din anumite valori; se pot stabili şi
tarife de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin
săvârşirea contravenţiilor.
(2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se
sancţionează contravenţii.
ART. 4
(1) Dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se
sancţionează contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 de zile
de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau
judeţene, punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor
prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001.
––––
Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din
LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 1.149 din 6 decembrie 2004.
(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare întrun termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile.
(3) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau
judeţene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc şi se
sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţa publică prin
afişare sau prin orice alta forma de publicitate în condiţiile Legii
nr. 215/2001.
––––
Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 180
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22
aprilie 2002.
ART. 5
(1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
(2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contravenţională;
c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
––––
Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art.
I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
d) abrogată;
––––
Lit. d) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
(3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contravenţii;
b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a
autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
c) închiderea unităţii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului economic;
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni
ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea
iniţială.
(4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale
sau complementare.
(5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de
pericol social al faptei săvârşite.
––––
Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
(6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de
gravitatea faptei.
––––
Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
(7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o
sancţiune contravenţională principala şi una sau mai multe sancţiuni
complementare.
––––
Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
ART. 6
(1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica
oricărui contravenient persoana fizica sau juridică.
(2) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate
aplica numai contravenienţilor persoane fizice.
––––
Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 747 din 26 octombrie 2003.
ART. 7
(1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a
contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite,
însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
(2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de
gravitate redusă.
(3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul
normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede
această sancţiune.
ART. 8
(1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
(2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei*), iar
limita maximă nu poate depăşi:
a) 100.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi
ordonanţă;
b) 50.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri
ale Guvernului;
c) 5.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri
ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
d) 2.500 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri
ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti.
──────────
Conform alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, la data de 1
iulie 2005, moneda naţională a României, leul, va fi denominată astfel
încât 10.000 lei vechi, aflaţi în circulaţie la această dată, vor fi
preschimbaţi pentru 1 leu nou.
──────────
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în
conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul
de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile
administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe
drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale.
––––
Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA
nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23
mai 2006.
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în
conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la
bugetele locale.
––––
Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA
nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23
mai 2006.
––––
Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 180
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22
aprilie 2002.
ART. 9
(1) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi
stabilită numai prin lege şi numai pe o durata ce nu poate depăşi 300
de ore.
(2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu
amenda.
(3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat
amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii
şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate
al unităţii administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2)
lit. a) în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul va
sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază
acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării
contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii,
ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
––––
Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr.
17 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27
august 2014.
──────────
*) Notă CTCE:
Conform art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 26 august 2014, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014, procesele şi cererile
privind înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului
la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în curs de
soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe a
Guvernului se soluţionează de către instanţele legal învestite, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data când acestea au
fost pornite.
──────────
(4) La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea
contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30
de zile, în vederea achitării integrale a amenzii.
––––
Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din
LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
640 din 25 iulie 2006.
(5) În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul
prevăzut la alin. (4), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu
sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul
comunităţii.
––––
Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din
LEGEA nr. 293 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 645 din 1 octombrie 2009.
(6) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei
activităţi în folosul comunităţii este supusă numai apelului.
––––
Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. 41 din
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365
din 30 mai 2012.
––––
Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 747 din 26 octombrie 2003.
──────────
*) Notă CTCE:
Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.354 din 10 decembrie
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008 s-a
constatat că sintagma „cu acordul acestuia” din art. 9 din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor este
neconstituţională.
Conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul
Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile
de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest
interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord
prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata
acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale
sunt suspendate de drept.
În consecinţă, în intervalul 29 decembrie 2008-12 februarie 2009,
sintagma „cu acordul acestuia” din art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor a fost suspendată de
drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 februarie
2009, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea
prevederilor atacate.
──────────
ART. 10
(1) Dacă aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii
sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie.
(2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi procesverbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi
dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai grava
sau, după caz, maximul general stabilit în prezenta ordonanţa pentru
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
––––
Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
(3) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat
mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
ART. 11
(1) Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul
legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau
morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare
complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătura cu
fapta săvârşită.
(2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
(3) Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14
ani minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru
fapta săvârşită se reduc la jumătate.
(4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi
sancţionat cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
––––
Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.
(5) Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se
constată numai de instanţa de judecată.
ART. 12
(1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată
contravenţie, ea nu se mai sancţionează*), chiar dacă a fost săvârşită
înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ.
(2) Dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară
se va aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o
sancţiune mai grava, contravenţia săvârşită anterior va fi sancţionată
conform dispoziţiilor actului normativ în vigoare la data săvârşirii
acesteia.
──────────
*) Notă CTCE:
Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 228 din 13 martie 2007,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007 s-a
constatat că dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt
neconstituţionale în măsura în care prin sintagma „nu se mai
sancţionează” prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii
contravenţionale, nu şi executarea acesteia.
Conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul
Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile
de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest
interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord
prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata
acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale
sunt suspendate de drept.
În consecinţă, în intervalul 27 aprilie 2007-11 iunie 2007,
dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor sunt neconstituţionale în
măsura în care prin sintagma „nu se mai sancţionează” prevăzută în
text se înţelege doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu şi
executarea acesteia, au fost suspendate de drept, încetându-şi efecte
juridice începând cu data de 12 iunie 2007, întrucât legiuitorul nu a
intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
──────────
ART. 13
(1) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în
termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut la alin.
(1) curge de la data încetării săvârşirii faptei. Contravenţia este
continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în
timp.
–––-
Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. 41 din
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365
din 30 mai 2012.
(3) Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a
stabilit ca ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării
sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa
organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de
judecata, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la
alin. (1) sau (2). Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a
fost aplicată în termen de un an de la data săvârşirii, respectiv
constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.
(4) Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de
prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
ART. 14
(1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă
procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat
contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării
sancţiunii.
–––-
Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din
ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 78 din 29 ianuarie 2015.
(2) Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi
constatată chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii
contravenţionale.
––––
Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din
24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
CAP. II
Constatarea contravenţiei
ART. 15
(1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de
persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi
sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi
constatatori.
(2) Pot fi agenţi constatatori: primării, ofiţerii şi subofiţerii
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne*), special abilitaţi,
persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi
conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de
prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul
general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane
prevăzute în legi speciale.
(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice;
circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ;
vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi
nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de
activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.
──────────
*) Notă CTCE:
Prin HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura
organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, precum
şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013 s-a dispus modificarea structurii
organizatorice a acestui minister, implicit modificarea denumirii
acestuia.
──────────
ART. 16
(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în
mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele,
calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric
personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului; descrierea
faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a
fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi
la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se
sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în
situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de
circulaţie; posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate
din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o
asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac şi
organul la care se depune plângerea.
(1^1) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără
cetăţenie sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în
procesul-verbal vor fi cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul
paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat,
data eliberării acestuia şi statul emitent.
––––
Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din
LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 1.149 din 6 decembrie 2004.
(2) Abrogat.
––––
Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357
din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie
2003.
(3) Abrogat.
––––
Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357
din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie
2003.
(4) Abrogat.
––––
Alin. (4) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357
din 11 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie
2003.
(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va
cuprinde şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor
reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia.
(6) În situaţia în care contravenientul este persoana juridică în
procesul-verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul,
numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale
acesteia, precum şi datele de identificare a persoanei care o
reprezintă.
(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator
este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a
face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare.
Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica
„Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.
ART. 17
Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului
constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul
persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei
săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului
constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata
şi din oficiu.
ART. 18
Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la
cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac
menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru
legitimarea contravenientului agentul constatator poate apela la
ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau gardieni publici.
ART. 19
(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul
constatator şi de contravenient. În cazul în care contravenientul nu
se afla de faţă, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator
va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie
confirmate de cel puţin un martor. În acest caz procesul-verbal va
cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi
semnătura acestuia.
(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele
care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
ART. 20
(1) Dacă o persoana săvârşeşte mai multe contravenţii constatate
în acelaşi timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur
proces-verbal.
(2) Abrogat.
––––
Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din
LEGEA nr. 180 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
268 din 22 aprilie 2002.
CAP. III
Aplicarea sancţiunilor contravenţionale
ART. 21
(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi
sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul
constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică şi sancţiunea.
(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a
contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi
sancţiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată
organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz
sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal.
(3) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ
şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei
săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită
fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul
urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale
contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
ART. 22
Abrogat.
––––
Art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 747 din 26 octombrie 2003.
ART. 23
(1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o
pagubă şi există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită
să aplice sancţiunea stabileşte şi despăgubirea, cu acordul expres al
persoanei vătămate, făcând menţiunea corespunzătoare în
procesulverbal.
(2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată
îşi va putea valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.
ART. 24
(1) Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contravenţii. În toate situaţiile agentul constatator va descrie în
procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi va lua în privinţa lor
măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând
menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este
obligat la plata contravalorii lor în lei.
(3) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este
proprietarul bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte
persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona,
dacă este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor
preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.
ART. 25
(1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în
copie, contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi
proprietarului bunurilor confiscate.
(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat
sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării
acesteia.
–––-
Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din
ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 78 din 29 ianuarie 2015.
(3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu
amendă, precum şi dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu
procesul-verbal, acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată.
În înştiinţarea de plată se va face menţiunea cu privire la
obligativitatea achitării amenzii la instituţiile abilitate să o
încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a
despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar
urmând să se procedeze la executarea silită.
––––
Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din
LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 1.149 din 6 decembrie 2004.
ART. 26
(1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar
contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de
pe acesta şi înştiinţarea de plată se înmânează contravenientului,
făcându-se menţiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul
va semna de primire.
––––
Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2 din 12
iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 18 septembrie
2001.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faţă de celelalte persoane
cărora trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă
sunt prezente la încheierea acestuia.
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi
prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia,
precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator
în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
–––-
Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din
ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 78 din 29 ianuarie 2015.
ART. 27
Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face
prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la
sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează întrun proces-verbal semnat de cel puţin un martor.
ART. 28
(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult
48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în
actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această
posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a
contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres.
Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei
următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare
legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la
sfârşitul primei zile de lucru următoare.
(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin
mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de
credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile
Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se
achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit
autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile
autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii
publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale
indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de
cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul
săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de
trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se
predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin
poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face
parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).
–––-
Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. III al art. 14, Cap.
II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.
(3) Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul
sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin
prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată
emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora
efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea
pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe
dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator
sau organul din care acesta face parte.
–––-
Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. III al art. 14, Cap.
II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.
––––
Art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 526
din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6
decembrie 2004.
ART. 29
Dispoziţiile art. 28 se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 10
alin. (2), dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii
prevăzute de actul normativ pentru fiecare dintre contravenţiile
constatate, fără ca prin totalizare să se depăşească maximul prevăzut
pentru contravenţia cea mai gravă.
ART. 30
(1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că
fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, constituie infracţiune, sesizează organul de urmărire penală
competent.
(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi
ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanţă că ea ar
putea constitui contravenţie, actul de sesizare sau de constatare a
faptei, împreună cu o copie de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz,
de pe hotărârea judecătorească, se trimite de îndată organului în
drept să constate contravenţia, pentru a lua măsurile ce se impun
conform legii.
(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii în cazul
prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept să
aplice sancţiunea.
CAP. IV
Căile de atac
ART. 31
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi
de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile
de la data înmânării sau comunicării acestuia.
(2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte
despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul
decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
ART. 32
(1) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a
fost săvârşită contravenţia.
––––
Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 41 din
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365
din 30 mai 2012.
(2) Controlul aplicării şi executării sancţiunilor
contravenţionale principale şi complementare este de competenţa
exclusivă a instanţei prevăzute la alin. (1).
––––
Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 41 din
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365
din 30 mai 2012.
(3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute
la art. 31 alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce priveşte
despăgubirea sau, după caz, măsura confiscării.
──────────
*) Notă CTCE:
Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 953 din 19 decembrie 2006,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007 a fost
admisă excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile
art. 32, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor, acestea fiind declarate neconstituţionale.
Conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul
Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca
fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile
de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest
interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord
prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata
acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale
sunt suspendate de drept.
În consecinţă, în intervalul 23 ianuarie 2007-9 martie 2007,
dispoziţiile alin. (1) al art. 32 au fost suspendate de drept,
încetându-şi efecte juridice începând cu data de 10 martie 2007,
întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor
atacate.
──────────
ART. 33
(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30
de zile, şi va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a
persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat
sancţiunea, a martorilor indicaţi în procesul-verbal sau în plângere,
precum şi a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la
rezolvarea temeinică a cauzei.
(2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui
accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări
menţionată în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
ART. 34
(1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică
dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o
şi pe celelalte persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat,
administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea
verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, şi hotărăşte
asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum şi asupra măsurii
confiscării. Dispoziţiile art. 236^1 şi ale art. 405 din Codul de
procedură civilă nu sunt aplicabile.
(2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a
soluţionat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se
soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a
tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel
pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea
hotărârii.
––––
Art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din
24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
ART. 35
Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
ART. 36
Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiei, pentru recursul formulat împotriva
hotărârii judecătoreşti prin care s-a soluţionat plângerea, precum şi
pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de
timbru prevăzute de lege.
–––-
Art. 36 a fost modificat de art. 53 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
80 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 29
iunie 2013.
CAP. V
Executarea sancţiunilor contravenţionale
ART. 37
Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum
şi hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat
plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
ART. 38
(1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul
este prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată
de agentul constatator.
(2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteşte executat prin
comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cu
rezoluţia corespunzătoare.
(3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea
amenzii contravenţionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face
prin încunoştinţare scrisă.
ART. 39
(1) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se
face astfel:
a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori
de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal
de constatare a contravenţiei în termenul prevăzut de lege;
b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.
(2) În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1)
vor comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei
şi de aplicare a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal,
în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, ori, după
caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a
soluţionat plângerea, în termen de 30 de zile de la data la care
hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:
a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale,
organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în
a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică
sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană
juridică;
b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat,
organelor de specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului
Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în a
căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contravenientul
persoană juridică.
––––-
Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443
din 23 mai 2006.
(3) Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile
legale privind executarea silită a creanţelor fiscale.
––––-
Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din
LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443
din 23 mai 2006.
(4) Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la
executare, în condiţiile legii.
ART. 39^1
(1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen
de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există
posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în
circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii
amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul
comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care
a fost achitată.
(2) În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a
achitat amenda în termenul prevăzut la alin. (1), instanţa procedează
la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în
folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori
începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.
––––
Alin. (2) al art. 39^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din
LEGEA nr. 293 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 645 din 1 octombrie 2009.
(3) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei
activităţi în folosul comunităţii este supusă recursului.
(4) Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de
către serviciul de executări civile de pe lângă judecătoria în a cărei
rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile
specializate din primării.
––––
Art. 39^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 352
din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie
2006.
ART. 40
Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face
potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 41
(1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus
această măsură, în condiţiile legii.
(2) În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesuluiverbal bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror deţinere sau
circulaţie este interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în
drept.
(3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate,
instanţa va dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se
stabileşte în raport cu valoarea de circulaţie a bunurilor.
ART. 42
În scopul executării despăgubirii stabilite pe baza de tarif
actele prevăzute la art. 39 alin. (2) se comunică şi părţii vătămate,
care va proceda potrivit dispoziţiilor legale referitoare la
executarea silită a creanţelor.
ART. 43
Abrogat.
––––
Art. 43 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 747 din 26 octombrie 2003.
CAP. VI
Dispoziţii speciale şi tranzitorii
ART. 44
(1) Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă nu se aplică în
cazul contravenţiilor săvârşite de militarii în termen. Procesulverbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face
parte contravenientul, pentru a i se aplică măsuri disciplinare, dacă
se constată că acesta este întemeiat.
(2) Dacă prin contravenţia săvârşită de un militar în termen s-a
produs o pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul
competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază de tarif şi
va dispune asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se
comunică contravenientului, părţii vătămate şi celui căruia îi aparţin
bunurile confiscate.
ART. 45
Abrogat.
––––
Art. 45 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 747 din 26 octombrie 2003.
ART. 46
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne*),
precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice care au
structuri militare vor stabili prin regulamentele interne organele
competente să constate şi să aplice sancţiunile în cazul
contravenţiilor săvârşite de cadrele militare şi de angajaţii civili
în legătura cu serviciul.
──────────
*) Notă CTCE:
*) A se vedea Nota de la art. 15.
──────────
ART. 47
Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile
Codului penal şi ale Codului de procedură civilă, după caz.
––––
Art. 47 a fost modificat de pct. 7 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din
24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
ART. 48
Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ
anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti făcută la
dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă.
ART. 49
Cauzele aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe vor continua să se judece potrivit legii
aplicabile în momentul constatării contravenţiei.
ART. 50
Actele normative prin care se stabilesc contravenţii, în vigoare
la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al
României, Partea I, vor fi modificate sau completate, dacă este cazul,
în termen de 3 luni, potrivit prevederilor acesteia.
ART. 50^1
Eliminat.
––––
Art. 50^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 2 al art. I din
ORDONANŢA nr. 8 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 78 din 27 ianuarie 2006 de către pct. 2 al art. unic din LEGEA nr.
353 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25
iulie 2006.
ART. 51
(1) Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 30 de zile
de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial,
Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
──────────
*) Notă CTCE:
Art. II şi III din LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006 prevăd:
„Articolul II
(1) Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1
ianuarie 2007.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, activitatea de executare
silită a sumelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate
persoanelor fizice potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se va
prelua de la Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate de către organele
de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în a
căror rază domiciliază contravenientul.
(3) Sumele reprezentând amenzile prevăzute la alin. (2), încasate
de organele de specialitate din cadrul unităţilor administrativteritoriale, se fac venit integral la bugetele locale respective.
Articolul III
(1) Pentru amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice
şi neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007, procedurile de
realizare a acestor creanţe, aflate în derulare la această dată, vor
fi comunicate de organele de specialitate din cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale, care se subrogă în drepturile şi
obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale subordonate, în calitate
de creditori fiscali, şi le succedă de drept în această calitate,
actele îndeplinite anterior rămânând valabile.
(2) Sumele neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007,
reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice, se
fac venit integral la bugetul local al unităţii administrativteritoriale în a cărei rază teritorială domiciliază contravenientul.
(3) Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea
silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se
duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, unităţile administrativteritoriale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale
ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate şi dobândesc
calitatea procesuală a acestora, la data de 1 ianuarie 2007, în toate
procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti,
indiferent de faza de judecată.
(4) Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum şi a
copiilor documentelor depuse la dosarul instanţei în litigiile
prevăzute la alin. (3) se vor efectua până la data de 31 ianuarie
2007.
(5) Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate răspund de
activităţile desfăşurate în domeniul executării silite prevăzute la
alin. (1), până la data preluării acestei activităţi de către organele
de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.”
──────────
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
──────────────
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
p. Ministrul justiţiei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministru de interne,
Ioan Rus
––––

0 0 votes
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

0 Comentarii
Inline Feedbacks
View all comments