MANUAL ORDINE PUBLICA

Proceduri și legislație utilă – GRATUIT – actualizat 2022

Ordinea publică reprezintă o stare de echilibru şi de pace care presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor asigurarea sănătăţii, siguranţei publice, asigurarea normalităţii în desfăşurarea vieţii politice social-economice în conformitate cu normele juridice, etice, religioase precum şi de altă natură.

Citeste mai mult

Siguranţa publică constă în menţinerea ordinii şi liniştii publice al gradului de siguranţă al persoanei al colectivităţilor şi bunurilor acestora precum şi apărarea drepturilor libertăţilor şi intereselor legitime a cetăţenilor ce se realizează prin:

Citeste mai mult

Siguranţa publică este un produs complex iar pentru obţinerea acestuia sunt folosite diferite mijloace şi metode pe baza unor programe şi strategii. Strategiile sunt elaborate de instituţii specializate ale statului realizate în colaborare cu instituţii organizaţii precum şi cu alte colectivităţi sau persoane individuale. Sarcinile cele mai importante le au organele din sistemul siguranţei și liniștii publice: Poliţia, Jandarmeria şi Poliţia Locală.

Citeste mai mult

MODUL DE ACȚIUNE AL POLIȚISTULUI SAU AL JANDARMULUI PE TIMPUL INTERVENȚIILOR ↓

Întreaga activitate a polițistului sau jandarmului are la bază principiul fundamental potrivit căruia ,,Polițistul este în slujba cetățeanului”: prin activitățile desfășurate, polițistul urmărește în permanență protejarea vieții și integrității corporale și a celorlalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor.
Plecând de la acest principiu de bază s-au stabilit pentru polițist 8 principii de atitudine și acțiune pe care acesta trebuie să le respecte și să le transpună în practică atât în timpul orelor de program, cât și în afara acestora.

Citeste mai mult

Interceptarea este o măsură poliţienească preventivă ce presupune solicitarea adresată unei persoane de a înceta o activitate în curs de desfăşurare, în scopul clarificării unei situaţii ivite. Poliţistul sau jandarmul ia măsura interceptării în următoarele situaţii:

Citeste mai mult

Conducerea persoanelor la sediul poliţiei este o măsură poliţienească având caracter coercitiv ce constă în însoţirea acestora de la locul interceptării până la sediul poliţiei în vederea luării măsurilor legale.

Citeste mai mult

Poliţistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, jurământul de credinţă faţă de Romania prevederile dispoziţiilor interne. El trebuie să fie perceput de către membri comunităţii ca un factor de echilibru o persoană de încredere gata oricând să acorde sprijin atunci când este solicitată. Toate acţiunile sale vor fi făcute în strictă concordanţă cu drepturile şi obligaţiile ce îi sunt acordate prin lege, dar şi cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale membrilor comunităţii.

Citeste mai mult

În activitatea lor zilnică, poliţiştii sau jandarmii întâlnesc foarte des persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate care încalcă prevederile legale şi se află în postura de contravenienţi sau chiar infractori. Şi în acest caz, putem spune că ne aflăm într-o situaţie delicată determinată de faptul că aceste persoane sunt de cele mai multe ori iraţionale sau au un comportament jignitor ori agresiv.
Se va avea în vedere că unele din aceste persoane se simt jignite dacă li se fac observaţii în legătură cu comportarea şi starea în care se află, reacţionând violent, iar uneori pot ataca prin surprindere.

Citeste mai mult

Somatia este o măsură poliţienească ce precede intervenţia imediată a poliţistului sau a jandarmului prin folosirea mijloacelor individuale din dotare efectuată în scopul:

Citeste mai mult

Urmărirea este o măsură poliţienească cu caracter coercitiv ce se realizează în scopul prinderii persoanelor suspecte sau a celor care în urma săvârşirii unei fapte ilicite încearcă să fugă şi nu se supun somaţiei poliţistului de a se opri.

Citeste mai mult

Folosirea mijloacelor din dotare impune respectarea următoarelor principii care decurg din legi şi convenţii internaţionale:

Citeste mai mult

Imobilizarea este o măsură poliţienească cu caracter coercitiv, întreprinsă în scopul punerii persoanei/persoanelor care nu se supun somaţiei/solicitărilor legale în imposibilitatea de a se manifesta agresiv de a părăsi locul comiterii faptei sau de a se sustrage măsurilor poliţieneşti.

Citeste mai mult

Uzul de armă.
Prin uz de armă în sensul prezentei legi se înțelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

Citeste mai mult

După primirea sesizării dispecerul sau ofiţerul de serviciu cât mai urgent posibil va dirija după caz o patrulă aflată în teren mai aproape de locul evenimentului pentru a se deplasa la fața locului în vederea verificării autenticității celor sesizate, urmând a se lua operativ următoarele măsuri:

Citeste mai mult

Persoana cu tulburări mintale se reperează având în vedere: aparenţa dezordonată, veşmintele neglijente, vorbirea fără interlocutor, comportamentul care induce ideea că persoana nu ştie unde se găseşte sau este dezorientată.

Citeste mai mult

În cazul întrunirilor şi manifestaţiilor spontane, se vor respecta următoarele reguli tactice:

Citeste mai mult

Conflictele interfamiliale au, de regulă, loc în stradă sau la domiciliul uneia dintre familii, fiind angrenate de obicei, un număr mai mare de persoane, respectându-se următoarele reguli tactice:

Citeste mai mult

Scandalurile şi încăierările în localuri publice se numără printre actele de dezordine cel mai frecvent întâlnite prin diversitatea şi uneori amploarea lor acestea determinând ca intervenţia poliţiştilor sau jandarmilor să fie complexă caracterizată de o serie de particularităţi în funcţie de circumstanţe.

Citeste mai mult

Intervenţia la evenimentele produse în incinta sau zona adiacentă unităţilor de învăţământ este procedura prin care poliţiştii sau jandarmii intervin în teren din oficiu sau la sesizarea adresată verbal ori în scris la sediul unităţii de poliție sau telefonic la numărul unic de urgenţă 112.

Citeste mai mult

Înlăturarea stării de dezordine într-un mijloc de transport în comun ridică probleme specifice determinate de natura locului şi a împrejurări lor în care se produc actele de tulburare a ordinii (busculade, aglomeraţie, spaţiu restrâns etc.). Nu în toate situaţiile mijlocul de transport poate fi deviat de la traseu călătorii grăbindu-se să ajungă fiecare în timp util la locul dorit orice întârziere ducând la iritarea acestora.

Citeste mai mult

Cea mai importantă sarcină a primului poliţist ajuns la faţa locului este de a preveni distrugerea sau diminuarea valorii potenţialelor probe materiale ce pot conduce la identificarea autorului.

Citeste mai mult

ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI DE PATRULARE ↓

Activitatea de patrulare se poate efectua pedestru sau prin utilizarea unor vehicule rutiere din dotare, pe itinerarele de patrulare stabilite înainte de intrarea în serviciu, care au o lungime diferenţiată, în funcţie de mijlocul de deplasare.

Citeste mai mult

LEGISLAȚIE UTILĂ POLIȚIȘTILOR SI JANDARMILOR ↓

Art. 1. Statul român 🇷🇴
(1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

Citeste mai mult

CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 1. Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală.

Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Citeste mai mult

Art. 1. Pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică necesar desfășurării normale a activității economice și social-culturale și promovarea unor relații civilizate în viața cotidiană cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic moral și responsabil în spiritul legilor țării și al normelor de conviețuire socială.

Citeste mai mult

Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I.

Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, se abrogă.

Art. II.

Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condițiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror proveniență nu este dovedită, în condițiile legii. Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege.”

2. La articolul 50 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

a) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2), art. 7 lit. a) a 2-a, a 3-a și a 5-a liniuță, lit. c) prima și a 2-a liniuță, cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 30.000 lei;

. . . . . . . . . .

c) încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (3), art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a și a 5-a liniuță, lit. c) a 3-a și a 4-a liniuță, art. 9, art. 10 lit. a)-f), h) și i), art. 11 și 14, cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 20.000 lei;”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 30 octombrie 2020.

Nr. 222

Art. 1. (1) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale administrației publice, instituții și organizații sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Citeste mai mult

Art. 1. (1) Obiectul prezentei ordonante de urgenta il constituie un ansamblu de reglementari juridice privind protectia mediului obiectiv de interes public major pe baza principiilor si elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila.

Citeste mai mult

Art. 1. (1) Paza și protecția sunt activități desfășurate prin forțe și mijloace specifice, în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.

Citeste mai mult

Art. 1. Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabilește categoriile de arme, componente esențiale și muniții, precum și condițiile în care deținerea, portul, folosirea și operațiunile cu aceste arme, componente esențiale și muniții sunt permise pe teritoriul României.

Citeste mai mult

Art. 1 Scop (1) Prezenta lege are ca scop garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intima, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. (2) Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu poate fi restrânsă decât în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege.

Citeste mai mult

daca doriti sa aduceti imbunatari manualului de ordine publica sau daca aveti nelamuriri cu privire la vreo lege sau procedura lasati un comentariu mai ↓ jos ↓

NOU
120,00 lei TVA inclus
NOU

Accesorii

Grade Jandarmi

50,00 lei TVA inclus
100,00 lei TVA inclus

Imbracaminte

Sapca Jandarmi

70,00 lei TVA inclus

Imbracaminte

Manusi Tactice

70,00 lei TVA inclus
NOU
1.200,00 lei TVA inclus
20,00 lei TVA inclus
Reduceri!
NOU
150,00 lei TVA inclus
4.6 69 votes
Rating articol
Subscribe
Notify of
guest

35 Comentarii
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Silviu Muresean
Silviu Muresean
1 year ago

Este foarte bun acest manual de ordine publica si este foarte bine structurat exact pentru ce ne trebuie noua in munca de zi cu zi… este super si gratuit, majoritatea aplicatiilor sunt cu bani.

Felicitari pentru proiect !

Alina Ion
Alina Ion
1 year ago

La voi merge Copy – Paste?
Mie îmi da o eroare. 😔

Stoian Cotut
Stoian Cotut
1 year ago
Reply to  Alina Ion

Isi protejeaza și ei conținutul sa nu fie copiat e logic dacă mai este și gratuit nu intri și citești când vrei?

Visan Andrei
Visan Andrei
1 year ago

Foarte bune aceste reguli, mai lucrați la el?

Robert I.
Robert I.
1 year ago

Foarte bun manualul, nu mai este necesar sa mai iau mapa cu mine.
Felicitari

Sergiu
Sergiu
1 year ago

Foarte bun manualul este detaliat destul de bine mai ales legea 61 , care ne da bataii de cap în fiecare zi.

Sper ca actualizați și celelalte leg 👏

Alex
1 year ago

Foarte bine explicate masurile tactice politienesti !

Coiotu Catalin Politie
Coiotu Catalin Politie
1 year ago

Doar ce m-am ghidat după el cand am amendat o gasca de „smecherii”.

Asa online intri direct, foarte bun si usor de folosit.

Actualizati va rog si oug 195 circulatia pe drumurile publice.

trackback

[…] MANUAL O.P. […]

trackback

[…] MANUAL O.P. […]

Iustin
Iustin
1 year ago

Cine la facut???

Vreau sa ii dau o bere 🍺

Remusica Sucevita
Remusica Sucevita
1 year ago

Foarte bun, cuprinde cam tot ce ne trb la o.p niste modele cu diferite rapoarte ar fii misto 😁

Florin
Florin
1 year ago

Foate bun, sper sa terminați cât mai repede toate modurile de procedura.

Iustin
Iustin
1 year ago

hai baietii odata cu oug 195 😀

Last edited 1 year ago by Iustin
Victor Stefan Ilie
Victor Stefan Ilie
1 year ago

Foarte util 🕵️‍♂️
Bun de tot în ziua de azi!
Ii arati la contribuabil repede unde a greșit 🙄

Alina Vilcu
Alina Vilcu
1 year ago

foarte util .
Nr.1 !

Poiana Vasile
Poiana Vasile
1 year ago

il recomand, este facut bine ! Felicitari
Sper sa il citeasca cati mai multi, chiar si oamenii de rand ar mai pricepe cate ceva….

Iosif
Iosif
1 year ago

Bun 💪

Ionela Duia
Ionela Duia
1 year ago

Foarte util, felicitări pentru el ✌️

Alex
Alex
1 year ago

este foarte util ! felicitari…

Contantin Damaschin
Contantin Damaschin
1 year ago

Cum pot achizitiona manualul, in forma, cuprinsul si detaliile de mai sus? Multumesc.

Relu
Relu
1 year ago

Bravo Alex
Mai adauga niste legi, cateva modele 🙂
Frumos!

Simona Nicolae
Simona Nicolae
1 year ago

foarte bine structurat acest manual. felicitari autorului !

Cici Alin
Cici Alin
1 year ago

tare de tot !!!

Anonim
Anonim
1 year ago

Bravo, bine structurat!!!

Razvan Andrei Emil
Razvan Andrei Emil
1 year ago

Felicitari, foarte util.
Sper sa adaugati si niste modele exemple pentru orientare…

Victor Stridie
Victor Stridie
1 year ago

Bravo Alex !!!
Ai o bere ! 😀

anonim
anonim
1 year ago

care este legea care amendati babele ??????

Mihu Mihnea Ionut
Mihu Mihnea Ionut
1 year ago

Foarte foarte bun, bravo baiete !!!!

Ileana Vlaicu
Ileana Vlaicu
1 year ago

Felicitari !!!!!
Trebuie citit de fiecare politist care iese din scoala, chiar te invata multe chesti interesante.

Antonie Mihai
Antonie Mihai
1 year ago

Foarte bun
Apreciez ✔️✌️

Daniel
Daniel
1 year ago

Felicitări pentru idee și tot efortul depus! Un manual care ajuta foarte multă lume!