LEGEA 61 din 27 septembrie 1991 - actualizata

LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice:

Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi socialculturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială.

Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni:

1. săvârşirea în public de fapte acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora;

2. constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială precum şi actele de încurajare sau sprijinire sub orice formă a unor astfel de grupuri de persoane care incită la dezordine socială;

3. apelarea în mod repetat la mila publicului de către o persoană aptă de muncă precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

4. aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel cu substanţe inflamante, iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, corosive sau care murdăresc dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori pagube materiale;

5. organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc – altele decât cele autorizate potrivit legii – de natură să lezeze bunele moravuri;

6. atragerea de persoane, sub orice formă, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul sau determinarea, în acelaşi scop, a unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte;

7. acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la pct. 6) în hoteluri, moteluri, campinguri, baruri, restaurante, cluburi, pensiuni, discoteci sau în anexele acestora de către patronii sau administratorii ori conducătorii localurilor respective;

8. comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare în alte locuri decât în magazinele autorizate să efectueze operaţiuni cu arme de foc şi muniţii;

9. vânzarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vânătoare persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, persoanelor care au săvârşit acte de violenţă menţionate în cazierul judiciar, precum şi persoanelor care suferă de boli neuropsihice menţionate în certificatul de sănătate eliberat de policlinica teritorială;

10. menţinerea evidenţei de către magazinele autorizate a cumpărătorilor armelor prevăzute la pct. 8) în registre speciale, vizate de organele de poliţie, în care vor fi menţionate datele de stare civilă, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale cumpărătorului, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, cu denumirea policlinicii teritoriale, precum şi caracteristicile armei vândute.

Dacă cumpărătorul este titular al unui permis de armă, este scutit de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar şi certificatul de sănătate neuropsihică, iar dacă cumpărătorul este titular al unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte numai cazierul judiciar;

11. alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la faţa locului, fără motiv întemeiat;

12. întreruperea curentului electric sau stingerea, fără drept, a lămpilor ce servesc la iluminatul public pe străzi, în parcuri, săli de spectacol sau în alte locuri publice;

13. pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în sediile autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare partidelor sau altor formaţiuni politice organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, ambasadelor şi reprezentanţelor altor state ori ale organizaţiilor internaţionale de pe teritoriul României, precum şi ocuparea fără drept a terenurilor aparţinând ambasadelor şi reprezentanţelor sau a terenurilor situate în perimetrul acestora ori refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine;

14. scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în
locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor,
anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate;

15. nerespectarea măsurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfăşurare a manifestărilor culturalsportive;

16. deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fără drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistică şi rutieră ori acelor care semnalează existenţa unui pericol pentru viaţa persoanelor;

17. lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;

18. refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului;

19. servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice şi în afara acestora, în zilele şi la orele când, potrivit dispoziţiilor legale, acestea sunt închise sau este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice ori după ora de închidere stabilită prin autorizaţia de funcţionare;

20. servirea şi consumul băuturilor alcoolice în localuri publice şi în afara acestora pe timpul desfăşurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive, cu excepţia spaţiilor în care sunt organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale categoriilor socio-profesionale sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, precum şi a perimetrelor special amenajate şi delimitate unde se desfăşoară manifestări cultural-artistice cu acces controlat;

21. desfacerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în locurile publice, la intrarea în curţile şi în interioarele
lor, cum sunt: spitale şi alte unităţi sanitare, centre de plasament al minorilor, unităţi şi instituţii de învăţământ şi
educaţie, lăcaşuri de cult şi instituţii religioase aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea
religiei respective, pe trotuarele sau aleile de acces ale acestora;

Legea 61/1991 M.Of. 125 din 18-feb-2020 actualizata 2021 – 2022

22. servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor;

23. consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

24. provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice;

25. tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

26. tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

27. organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;

28. alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere;

29. nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamităţi naturale sau alte pericole publice;

30. nerespectarea măsurii de suspendare, dispusă conform dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4);

31. refuzul unei persoane de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul poliţiei, la cererea ori la invitaţia justificată a organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

32. îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârşirea de contravenţii;

33. neluarea de către părinţi sau de către persoanele cărora li s-a încredinţat spre creştere şi educare un minor în vârstă de până la 16 ani sau care au în îngrijire un alienat ori debil mintal a măsurilor necesare pentru a-l împiedica de la
fapte de vagabondaj, cerşetorie sau prostituţie;

34. lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mintal periculos, de către persoanele care au îndatorirea de a-l îngriji sau de a-l păzi, precum şi neanunţarea organelor sanitare sau ale poliţiei în caz de scăpare de sub pază sau supraveghere;

35. neasigurarea de către responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice în localuri
publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci şi în alte locuri de distracţie sau de agrement pe care
le conduc, precum şi refuzul acestora de a acorda sprijin organelor în drept pentru restabilirea în locurile respective a ordinii publice ori pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea;

36. împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de
serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice.

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, cele prevăzute la pct. 3), 4), 11), 14), 17), 18), 22), 33) şi 34);
b) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1), 12), 16), 24), 25) şi 28);
c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 2), 5)-10), 13), 15), 19), 20), 26), 29), 31) şi 32);
d) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, faptele prevăzute la pct. 27) şi 30);
e) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, faptele prevăzute la pct. 21) şi 23);
f) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, faptele prevăzute la pct. 35) şi 36).

(2) În cazurile în care faptele prevăzute la pct. 1), 2), 4) şi 24) ale art. 2 sunt săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ, a unei instituţii de sănătate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(3) În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 7) şi 20) se dispune şi măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.

(4) În cazul repetării contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 19), 21), 22) şi 26) se dispune, de asemenea, măsura suspendării activităţii localului public pe o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de zile.

(5) În cazul săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 30) se dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare a localului public.

(6) Suspendarea activităţii localului public ori retragerea autorizaţiei de funcţionare a acestuia se dispune de către
organul care a eliberat autorizaţia, la propunerea organului constatator, căruia i se comunică în scris măsura luată, în termen de 5 zile de la data sesizării.

(7) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 32), 33) şi 34), sesizarea se poate face şi de către organele de ocrotire socială.

(8) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.

(1) Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 4) şi 5), dacă sunt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobândite prin săvârşirea contravenţiilor, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.

(2) În cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 28) este necesară plângerea părţii vătămate.

Retragerea plângerii ori împăcarea părţilor înlătură răspunderea făptuitorului. Organele constatatoare sunt abilitate să restabilească situaţia
anterioară.

Repetarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 1), 25)-27), într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 50-100 de ore de activităţi în folosul comunităţii faptele prevăzute la pct. 1) şi 25);
b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei sau prestarea a 70-120 de ore de activităţi în folosul comunităţii faptele prevăzute la pct. 26);
c) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activităţi în folosul comunităţii faptele prevăzute la pct. 27).

(1) Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie precum şi pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă de către poliţiştii de frontieră.

(2) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii agentul constatator odată cu constatarea aplică şi sancţiunea.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia.

(1) Plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se soluţionează de judecătorie.

(2) *) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea este definitivă şi irevocabilă.

(1) În cazul în care contravenţiile prevăzute în prezenta lege sunt săvârşite de un militar procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul spre a i se aplica dacă procesul-verbal este întemeiat sancţiuni potrivit Regulamentului disciplinei militare.

(2) În situaţia în care contravenientul este încorporat pentru îndeplinirea serviciului militar înainte de pronunţarea hotărârii judecătoreşti ori înainte de începerea executării sancţiunii închisorii contravenţionale procesul-verbal sau după caz hotărârea se trimite de asemenea, comandantului unităţii din care face parte contravenientul spre a i se aplica o sancţiune potrivit Regulamentului disciplinei militare.

Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare.

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 153 din 24 martie 1970 pentru stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii privind regulile de convieţuire socială ordinea şi liniştea publică art. 6 din Decretul nr. 76 din 15 iulie 1975 precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 192/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 868 din 28 octombrie 2019 dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 61/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 7 februarie 2014 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 11/2020 privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 125 din data de 18 februarie 2020