Conducerea persoanelor la sediul poliției

1. Descrierea procedurii

Conducerea persoanelor la sediul poliţiei este o măsură poliţienească având caracter coercitiv ce constă în însoţirea acestora de la locul interceptării până la sediul poliţiei în vederea luării măsurilor legale.

Poliţiştii au dreptul să conducă la sediul poliţiei, în vederea luării măsurilor legale, următoarele categorii de persoane:
a) cele care prin acţiunile lor periclitează viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori sociale;
b) suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale;
c) date în urmărire;/a fost scoasă;
d) a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii.

În cazul nerespectării dispoziţiilor date de poliţistul, acesta este îndreptăţit să folosească forţa împotriva persoanelor care se opun acestei măsuri.
Verificarea situaţiei acestor categorii de persoane şi luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 24 de ore, ca măsură administrativă.
Persoana/persoanele conduse la sediul unităţii de poliţie are/au dreptul la un apărător ales şi de a informa un membru al familiei cu privire la situaţia de fapt, în cazul desfăşurării unor activităţi procesual penale.
La sediul poliţiei, poliţistul va întocmi un proces-verbal, ce va fi înregistrat conform dispoziţiilor în vigoare, în care se va consemna data, ora şi locul depistării, măsurile luate, precum şi alte date de interes operativ. Procesul verbal se semnează şi de către persoana condusă, iar în cazul refuzului acesteia, se va face menţiune despre acest fapt. În această situaţie, procesul verbal va fi semnat de către un martor asistent, cu respectarea legii.

În cazul în care pe numele persoanei conduse s-a întocmit un procesul verbal de constatare a unei infracţiuni sau contravenţii, nu mai este necesar întocmirea procesului verbal.
În cazul conducerii unei persoane împotriva căreia urmează a fi luate măsuri/desfăşurate activităţi de către alţi poliţişti, aceasta va fi predată pe bază de proces verbal, menţionându-se acest fapt în registrul persoanelor conduse.

Dacă, pe timpul conducerii la sediul poliţiei, persoana în cauză prezintă manifestări evidente ce impun asistenţă medicală, poliţistul va solicita prezenţa personalului medical.

Persoanele conduse la sediu vor fi înregistrate într-un registru special constituit şi care va cuprinde:
– număr curent;
– data şi ora intrării/ieşirii din sediul unităţii de poliţie;
– gradul şi numele poliţistului care a efectuat conducerea;
– numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei conduse;
– motivul conducerii;
– măsura luată;
– documente întocmite cu această ocazie (număr de înregistrare şi locul unde se află materialul);
– observaţii cu privire la eventualele manifestări sau leziuni fizice vizibile ale persoanei conduse, la intrarea/ieşirea în/din sediul unităţii de poliţie.

Registrul va fi înregistrat la secretariatul unităţii/subunităţii şi va fi completat de către ofiţerul de serviciu sau, în lipsa acestuia, de către poliţistul care a condus persoana. Poliţistul care ia măsura conducerii persoanelor la sediul unităţii de
poliţie are obligaţia de a comunica ofiţerului de serviciu datele necesare completării rubricilor prevăzute în acesta.
În cazul în care persoana condusă solicită eliberarea unui document care să ateste prezenţa la poliţie, acestuia i se va înmâna o dovadă de către poliţistul care a condus-o.
Poliţiştii care efectuează conducerea au următoarele obligaţii:
– întocmesc procesul verbal şi documentele aferente;
– comunică datele persoanei conduse, ofiţerului de serviciu, în vederea completării rubricilor registrului;
– eliberează dovada care să ateste prezenţa la poliţie a persoanei conduse.
În funcţie de împrejurări, condiţii şi dotare, conducerea persoanelor la sediul poliţiei se poate efectua pe jos sau cu mijloace de transport auto.

2. Reguli tactice ce trebuie respectate cu ocazia conducerii pe jos a persoanelor

Conducerea pe jos se execută în general când distanţa până la sediul poliţiei este mai mică situaţie în care se impune a fi respectate următoarele:
– executarea interceptării şi legitimării persoanei care urmează să fie condusă la sediul poliţiei;
– înaintea începerii deplasării spre sediul poliţiei se va efectua obligatoriu controlul persoanei care urmează să fie condusă şi, după caz, controlul bagajelor;
– se va atrage atenţia persoanei asupra modului de comportare pe timpul deplasării, punându-i-se în vedere că, în cazul unei atitudini recalcitrante, se va folosi împotriva sa forţa;
– când conducerea se realizează de către doi poliţişti, aceştia vor încadra persoana condusă, pentru a putea preveni un eventual atac sau fuga acesteia;
– dacă se acționează de un singur polițist se va solicita sprijinul cetăţenilor pe care îi va informa cu ceea ce au de făcut.

În caz că acest lucru nu este posibil, va acţiona singur, cu maximum de prudenţă, deplasându-se puţin în spatele persoanei, stânga sau dreapta (în raport şi de existenţa, pe traseu, a unor obstacole naturale), putând ţine chiar persoana de mâneca hainei sau de curea;
– când urmează a fi conduse mai multe persoane, acestea vor fi grupate în raport de numărul, înălţimea şi gradul lor de periculozitate (cei mai înalţi în faţă, cei mai periculoşi în mijloc), punându-le în vedere să nu vorbească pe timpul deplasării;
– se va supraveghea permanent şi cu atenţie persoana, atât pe timpul deplasării, cât şi pe timpul opririlor, pentru a observa atitudinea şi comportamentul acesteia. De asemenea, se va supraveghea şi împrejurimile, chiar dacă totul pare normal;
– în cazul în care echipa este dotată cu câine de serviciu, acesta va merge întotdeauna cu conductorul său, în urma persoanei conduse;
– pe timpul conducerii, se va evita locurile întunecoase, aglomerate, cu vegetaţie înaltă sau cele unde persoana este cunoscută;
– se va respecta regulile de circulaţie pentru pietoni, deplasarea făcându-se pe trotuare pe partea exterioară a acestora sau pe partea stângă a drumurilor fără trotuare.

3. Reguli tactice ce trebuie respectate cu ocazia conducerii persoanelor cu mijloace auto

Conducerea persoanelor cu mijloace auto este indicată în toate situaţiile atunci când distanţa până la sediul poliţiei este mare, când urmează a fi conduse mai multe persoane ori acestea sunt agresive sau/si periculoase. Pentru conducere pot fi folosite mijloacele de transport ale poliţiei precum şi cele ale unor persoane fizice sau juridice dacă acestea acceptă (de regulă, autovehicule care circulă în direcţia respectivă).

Pe timpul conducerii persoanelor la sediul poliţiei cu mijloace auto se vor respecta următoarele:
– se va executa interceptarea şi legitimarea persoanei care urmează să fie condusă la sediul poliţiei;
– înaintea începerii deplasării spre sediul poliţiei se va efectua obligatoriu controlul persoanei care urmează să fie condusă şi, după caz, controlul bagajelor;
– se va atrage atenţia persoanei asupra modului de comportare pe timpul deplasării, punându-i în vedere că, în cazul unei atitudini recalcitrante, se va folosi împotriva sa forţa;
– înainte de îmbarcare, se va verifica interiorul autovehiculului, pentru a nu exista bunuri, obiecte sau substanţe ce ar putea fi folosite de către persoanele conduse pentru atac sau pentru autoagresiune;
– la introducerea în vehicul, se va lua măsuri de protejare a persoanei pentru a nu se lovi în mod intenţionat de portieră sau alte părţi metalice;
– pe timpul deplasării, se va menţine legătura radio cu sediul poliţiei;
– cu autovehiculul tip autoturism se vor conduce cel mult două persoane, caz în care acestea vor fi îmbarcate numai pe bancheta din spate, iar unul din membrii patrulei se va aşeza tot pe această banchetă, în spatele conducătorului auto pentru a supraveghea permanent persoanele conduse şi dacă este posibil, portierele din spate vor fi blocate;
– conducerea mai multor persoane la sediul poliţiei se va face numai cu autovehicule din dotarea poliţiei , special amenajate, acestea fiind îmbarcate în compartimentul destinat acestui scop;
– odată ajunşi la sediul poliţiei, după debarcarea persoanei (persoanelor) din autovehicul, se va controla interiorul acestuia, pentru a nu rămâne lucruri abandonate de cel condus şi care pot constitui mijloace de probă.

Se va evita folosirea mijloacelor de transport în comun ori a celor în care se găsesc bunuri materiale ce pot fi folosite pentru atac asupra poliţistului  pentru fugă sau sinucidere, cu excepţia situaţiei în care fapta a fost săvârşită în mijlocul de transport în comun, iar poliţistul după informarea călătorilor, deviază autovehiculul de la traseu.

Conducerea forţată la sediul poliţiei a persoanelor violente se face după încătuşarea acestora cu mâinile la spate.
Este interzisă conducerea la sediul poliţiei folosind biciclete, motoscutere sau motociclete, bărci, precum şi vehiculul proprietatea persoanei ce urmează a fi condusă.

În situaţia în care persoana condusă este conducător auto, măsura poliţienească se va realiza fie pe jos, fie cu autovehiculul poliţiei.